Walne Zgromadzenie

close

„Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni”. 
(§74 ust. 1 Statutu SM „Hutnik”).

Szczegółowe zapisy dotyczące funkcjonowania i kompetencji Walnego Zgromadzenia regulują § 74 – § 77 Statutu S.M. „Hutnik”.

Zobacz STATUT S.M. „HUTNIK”.