Walne Zgromadzenie

close

“Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni”. 
(§74 ust. 1 Statutu SM “Hutnik”).

Szczegółowe zapisy dotyczące funkcjonowania i kompetencji Walnego Zgromadzenia regulują § 74 – § 77 Statutu S.M. “Hutnik”.

Zobacz STATUT S.M. “HUTNIK”.