Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” informuje, iż w dniach 31.08.2020r., 01.09.2020r. i 02.09.2020r. w „EXPO SILESIA – Centrum Wystawiennicze w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni podzielone na III części:

I część: 31.08.2020r. (poniedziałek)

Administracja nr 3 i osiedle Wagowa, tj. przy ulicach:

 • Koszalińskiej,
 • Lubelskiej,
 • Kieleckiej,
 • Radomskiej,
 • Stańczyka,
 • Sikorskiego,
 • Wagowej.

II część: 01.09.2020r. (wtorek)

Administracja nr 2, tj. przy ulicach:

 • Kisielewskiego,
 • Bohaterów Monte Cassino.

III część: 02.09.2020r. (środa)

Administracje nr 1 i osiedle Klimontów, tj. przy ulicach:

 • Gwiezdnej,
 • Zielonogórskiej,
 • 11-go Listopada,
 • Zapolskiej,
 • Kraszewskiego.

Członek Spółdzielni może być obecny tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności), podpisane czytelnie przez upoważniającego, potwierdzone przez pracownika Spółdzielni – w terminie do 15 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Po odczytaniu lista zostaje zamknięta i pełnomocnictwa nie będą przyjmowane.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 15-18.04.2019r.
  4. Wybór Komisji:
  a) skrutacyjno – mandatowej,
  b) uchwał i wniosków,
  c) statutowej.
  5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; w tym odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta za 2019 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2019r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 15-18.04.2019r.
  13. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. przeprowadzonej w dniach od 09.01.2019r. do 14.04.2019r. wraz z listem polustracyjnym zawierającym wnioski.
  18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  19. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków Spółdzielni (zgodnie z § 70 ust. 10 i 11 Statutu).
  20. Dyskusja.
  21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  22. Zamknięcie posiedzenia.