Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu ogłasza rozpoczęcie postępowania dotyczącego zbycia prawa użytkowania wieczystego trzech nieruchomości zabudowanych (pawilonami handlowymi), obciążonych prawem pierwokupu, które przysługuje dotychczasowym dzierżawcom przedmiotowego terenu wraz ze zbyciem prawa własności pawilonów handlowych, o których mowa powyżej oraz zbyciem 1/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania jednej nieruchomości zabudowanej chodnikiem.

Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, szczegółowo opisanego w tzw. „Informacjach niezbędnych do przygotowania oferty”, prowadzonego zgodnie z uchwalonymi „Zasadami i trybem zbywania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” co nie stanowi postępowania w rozumieniu i przy zastosowaniu Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Wniosek o wydanie informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty