Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu zaprasza do zapoznania się z ofertą wolnych lokali użytkowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu.

1. Lokal użytkowy położony w Sosnowcu, przy ul. 11 – go Listopada 215, znajdujący się  w tylnej części budynku mieszkalnego na parterze (wejście z zewnątrz budynku).
Powierzchnia: 10,80m²
Instalacje techniczne: lokal posiada doprowadzoną wodę, wc, c.o., konieczność zawarcia umowy przez najemcę na dostarczanie energii elektrycznej.
Okres trwania umowy: czas nieokreślony
Minimalna stawka czynszu: 13 zł netto/m² powierzchni lokalu.
Przeznaczenie lokalu (rodzaj działalności): do negocjacji

2. Lokal użytkowy położony w Sosnowcu, przy ul. Gwiezdnej 1e – siedziba Spółdzielni, wejście z wnętrza budynku,
Instalacje techniczne: lokal posiada dostęp do wc, posiada c.o., nie ma konieczności zawierania odrębnej umowy na dostarczanie energii elektrycznej.
Okres trwania umowy: czas nieokreślony
Minimalna stawka czynszu: 13 zł netto/m² powierzchni lokalu.
Przeznaczenie lokalu (rodzaj działalności): do negocjacji, preferowane przeznaczenie – biuro.
Lokal składa się z pomieszczeń o powierzchniach:
1. 15,40m²
2. 16,00m²
3. 15,10m²
4. 19,20m²
5. 11,80m²
6. 11,80m²

Istnieje możliwość najmu całości lokalu, bądź poszczególnych pomieszczeń.

Lokale wynajmowane będą po przeprowadzeniu negocjacji z podmiotami, które zgłoszą w nich pisemnie udział.

W zgłoszeniu do udziału w negocjacjach należy zawrzeć:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę oferenta, nr telefonu.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oznaczenie lokalu, którego oferta dotyczy.
4. Szczegółowy rodzaju proponowanej działalności (w ramach przeznaczenia lokalu określonego w ogłoszeniu).
5. Inne dodatkowe propozycje lub informacje dotyczące lokalu.
6. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru, kopie decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON.
7. Oświadczenie o prowadzeniu przez oferenta działalności gospodarczej w innym lokalu (jeżeli taką prowadzi) z podaniem adresu Wynajmującego.
 
Pisemne oferty prosimy składać w biurze podawczym  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej 1E, bliższych informacji udziela sekcja ds. lokali użytkowych  pod numerami  telefonów 363-45-40 i 363-45-68.
Wybrani przez Zarząd oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji oraz powiadomieni o terminie ich przeprowadzenia.

Potencjalnych oferentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu. Regulamin dostępny jest na stronie www Spółdzielni w dziale Regulaminy.