Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpi w Sosnowcu zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywać będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY OD 1 STYCZNIA 2019?

UWAGA!

W związku z nałożonymi na gminy oraz jej mieszkańców obowiązkami segregowania odpadów, podczas odbierania odpadów przez firmę wywozową, kontrolowana będzie prawidłowość ich segregacji.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne, innych frakcji odpadów, poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki i worki, w których umieszczone zostaną inne frakcje odpadów, odebrane zostaną jako odpady zmieszane (w terminie odbioru odpadów zmieszanych), a na właściciela nieruchomości, za okres, w którym stwierdzono niewłaściwą segregację, nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Pamiętajmy!

Segregowanie odpadów komunalnych nie jest naszym wyborem, ale obowiązkiem wobec prawa oraz przyszłych pokoleń.

Materiał: Urząd Miejski w Sosnowcu